Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen
Welkom op de landingspagina van Spins.be. De snelste weg naar uw ideale dansschoenen! Lees meer informatie over het ontstaan van de dansschoenen webshop Spins.be Van het aankopen van dansschoenen, het betalen of de afhandeling van uw bestelling. Een overzicht van de meestgestelde vragen. Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle nieuwigheden zoals nieuwe dansschoenen, speciale kortingen of acties, enz… Alle informatie om dansschoenen Spins.be te contacteren
   
Privacy Policy
 1. De verwerking van de persoonsgegevens die RIKANCYVES B.V.B.A. via Spins.be van u verkrijgt, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR wetgeving van 25/05/2018.

 2. RIKANCYVES B.V.B.A. verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie op de website, bij het inschrijven op de nieuwsbrief, bij het verzenden van e-mails voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties of bij deelname aan bepaalde commerciële en niet-commerciële acties. Wanneer u aansluit op onze website voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

  - het soort "domein" dat u gebruikt om toegang tot Internet te krijgen (bijvoorbeeld .be)
  - het IP-adres dat u op het moment van de verbinding toegekend wordt
  - datum en uur van toegang tot de site
  - de gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina's
  - de gebruikte browser
  -
  het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC geďnstalleerd is
  - de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de site www.spins.be te vinden
  - de gedownloade bestanden.

  Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te kennen en om de inhoud ervan te verbeteren.

 3. Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies zijn totaal onschadelijk en verdwijnen op het eind van de sessie.

  (Bij het gebruik van deze website kunnen cookies nuttige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om de gebruiker de nieuwe boodschappen en reacties te tonen die aan de website werden toegevoegd sinds zijn laatste bezoek. Deze cookies worden wel degelijk op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Indien van dergelijke cookies gebruik wordt gemaakt zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld in de "gebruikersovereenkomst")

 4. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden enkel in een bestand opgenomen en verwerkt voor eigen informatieve en publicitaire doeleinden. RIKANCYVES B.V.B.A. neemt de nodige maatregelen teneinde ongeoorloofd gebruik of gebruik door derden van deze gegevens te voorkomen.

 5. De in onze gegevensbestanden opgenomen personen hebben ten allen tijde het recht inzage van hun persoonsgegevens te bekomen en deze gegevens te laten verbeteren mits zij het bewijs van hun identiteit leveren. De verbetering van deze gegevens is enkel mogelijk na voorafgaand schriftelijk verzoek daartoe door te betrokkene behoudens de mogelijkheden die aan gebruikers van de website worden verleend om online correcties aan te geven.

 6. De in onze bestanden opgenomen personen hebben eveneens het recht zich op elk ogenblik te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden.

 7. De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens van de gebruikers van http://www.spins.be is RIKANCYVES B.V.B.A

Uitbreiding GDPR Privacyverklaring dd 22/05/2018

 1. 1.            Algemeen

  Bvba Rikancyves hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

   

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bvba Rikancyves houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

   

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   

               je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

               verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

               vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

               passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

               geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

               op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

   

   

  Als bvba Rikancyves zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

   

                Kantoren van Bvba Rikancyves,St Niklaasstr 135 B te 9170 St Gillis Waas   tel : 003237071275

                info@spins.be

  1.1          Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens worden door  bvba Rikancyves verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

   

  -              om je aankopen/bestellingen/betalingen/leveringen/retours te kunnen doen

                (uitvoering overeenkomst)

  -              Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

                  Om toegang, voordelen of kortingen te krijgen bij derde partner Danscenter Waasland.

  -              Bij vraag van gegevens door de overheid (wettelijke verplichting)

                 

  1.2          Welke gegevens verwerken we?

  Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

               Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

               Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

   

   

  1.3          Wie verwerkt de gegevens?

  De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

  -              De administratieve,logistieke en commerciële dienst van bvba Rikancyves

  1.4          Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   

  Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

               het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

               het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

               het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

   

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

   

  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

   

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

   

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

   

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

   

  1.5          Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  1.6          Bewaartermijn

  Bvba Rikancyves bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bvba Rikancyves verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het laatste gebruik .

  1.7          Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

   

               Alle personen die namens bvba Rikancyves van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

               We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

               We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

               Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

               We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

               Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  1.8          Je rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

   

  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

   

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  1.9          Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

   

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  Drukpersstraat 35

  1000 Brussel

  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  1.10       Wijziging privacyverklaring

  Bvba Rikancyves kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018

 
  Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen
 
Dansschoenen voor alle dansen zoals stijldans, latin, ballroom, salsa, tango, flamenco, hiphop, jazz sneakers en schoenen